Forretningsmodeller for genbrugsemballage

Få inspiration til at opbygge et system for genbrug af emballage.

Genbrug forlænger hverdagsemballagens levetid. Det gør det fordi emballagen indgår i et system, der gør det muligt at bruge den igen og igen.

Genbrug er derfor i modsætning til genanvendelse affaldsforebyggende og reducerer mængden af affald. Det giver både miljø- og klimagevinster.

Det betyder også, at genbrug ligger højere i affaldshierarkiet end genanvendelse.

4 modeller for genbrugsemballage

Forretningsmodeller for genbrugsemballage er ved at blive mere udbredt i Danmark såvel som i Europa.

Overordnet set arbejdes der med 4 modeller.

I Danmark er model 4 - retunere "on the go" den mest kendte og udbredte genbrugsmodel.

Eksempel (model 4): "Festivalkoppen"

Første eksempel på model 4 er et genbrugssystem med høj implementerbarhed på tværs af salgssteder. festivaler, events og mm.

Systemet er bygget op om et drikkebæger, der kan benyttes af flere aktører. Intentionen er at udfase engangsdrikkebægre.

Systemet understøttes af to muligheder for indsamling:

  1. Bægre indsamles og vaskes lokalt på festivalen/events eller
  2. Indsamles og vaskes decentralt hos en ekstern aktør.

Når bægerne ikke længere kan genbruges, bliver de vasket og sorteret til genanvendelse. Det genanvendte materiale bliver anvendt i andre produkttyper. Erfaringerne viser at bægerne kan genbruges ca. 25-50 gange.

Prisen på depositummet kan være en afgørende faktor for indsamling. Erfaringerne er at når prisen på depositummet er høj, ligger indsamlingseffektiviteten på 95%, og lavere (85%) ved lavere pantsætning.

Erfaringerne viser også, at på salgsstederne hvor der også sælges drikkevarer i kander, opleves et fald i antal af brugte bægre. Det skyldes at brugerne i højere grad genbruger deres bægre flere gange, end hvis det havde været et engangskrus. Det er med til at minimere arbejdsbyrden ved de enkelte udskænkningsboder. Derved kan genbrugsbægre medvirke til et lavere forbrug ved større arrangementer.

Indsamlingen kan ske både ved indsamling på salgsstedet, eller gennem deciderede pantboder. Erfaringen er, at det skal være nemt at tilbagebetale panten. Det kan f.eks. ske via en app, tilbageførsel på kort eller ved rabatter på næste køb.

Fordele og udfordringer ("Festivalkoppen")

  • Et delvis åbent genbrugssystem; Fleksibel løsning med mulighed for udvikling
  • Genbrugelige emballage kan benyttes af flere aktører
  • Potentielt nemt at implementere, uden behov for omstrukturing af salgsstederne
  • Opstarten kan være en økonomisk udfordring for små opstarter, da forsyningskapaciteten skal være tilstrækkelig

Eksempel (model 4): "Returautomaten"

Et andet eksempel på model 4 er det lukkede genbrugssystem. Den løsning kan være en mulighed for afgrænsede områder, såsom forlystelsesparker, undervisningsinstitutioner m.m. Intentionen er at udfase engangsdrikkebægre.

I det lukkede system bliver drikkebægret indsamlet ved brug af returautomater. Forbrugeren betaler et beløb i depositum. Dette beløb bliver returneret ved aflevering i returautomaten. Returautomaten kan være placeret tæt på spisestederne, så forbrugeren nemt kan returnere genbrugelig drikkebæger.

Drikkebægret er designet til, at kunne blive genbrugt som minimum 4-5 gange for, at opnå de miljømæssige fordele ved genbrug; mindre ressourcestræk og udledning af drivhusgasser.

Indsamlingseffektivitet kan ligge på 80 %. Den resterende andel kan enten ende hjemme ved forbrugeren eller som restaffald. Erfaringerne viser at drikkebægret kan have et attraktivt design, som gør at kunderne fortrækker, at tage det med hjem som souvenir eller genbruge det i hjemmet.

Fordele og udfordringer - ("Returautomaten")

  • Returautomaten er med til at sikre et højt kvalitet af indsamlede emballage
  • Returautomaten kan designes til at håndtere flere genbrugelige produkter
  • Implementeringsomkostninger kan potentielt være høje
  • Løsningen kræver et afgrænset området, for at lette kontrollen over køb og returnering af den genbrugelige emballage

Lovgivning og aftaler

Engangsplastikdirektivet (SUPD)
SUPD er et skridt i retning af at forebygge og reducere miljøpåvirkningen fra engangsplastikprodukter. Målet med SUPD er at mindske mængden af affald ved at fremme cirkulære tilgange, så produkter der kan genbruges prioriteres højere end engangsprodukter.

Læs mere om engangsplastikdirektivet

Emballagedirektivet
Med direktivets målsætningen om 50 % genanvendelse af plastikemballageaffald inden 2025, understøtter emballagedirektivet også løsninger, der i højere grad tilskynder til forøgelse af andelen af genbrugelige emballager.

Læs mere om emballagedirektivet

Udvidet producentansvar
EU-medlemslandene indfører inden 2025 nye regler for udvidet producentansvar for at fremme bæredygtighed og den cirkulære økonomi. Der skal oprettes nye ordninger og foretages ændringer til eksisterende producentansvarsordninger.

Klimaplan
Med ”klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” er der sat et ambitiøst mål om at reducere de nationale drivhusgasudledning med 70% i 2030 i forhold til 1990. Dette skal bl.a. opnås ved at genbruge og genanvende vores ressourcer mere effektivt så man forebygger og minimere forbrænding af affald.

Læs mere om klimaplanen