Den Europæiske Plastikpagt

Den Europæiske plastikpagt samler førende virksomheder og regeringer for at fremskynde overgangen til en europæisk cirkulær plastøkonomi. Læs mere her om hvordan din virksomhed og organisation kan bidrage.

På trods af de mange fordele, plastik giver os, står vi over for en enorm udfordring med at reducere vores plastikspild og affald.

For at imødegå denne udfordring har Danmark sammen mere end 79 andre parter (regeringer, virksomheder, ikke-statslige organisationer og erhvervssammenslutninger) fra hele Europa tiltrådt den europæiske plastikpagt for at fremskynde skiftet mod genbrug og genanvendelse af engangsplastikprodukter og emballage inden 2025, hvor bl.a. udvidet producentansvar på emballager træder i kraft.

Pagten understøtter arbejdet ved at tilbyde en platform til at udveksle ideer, diskutere udfordringer og drøfte god praksis, der er nødvendige for at opbygge en ny cirkulær standard, som alle kan følge.

Bedre styring af plastikkens livscyklus

Pagten samler regeringer og virksomheder fra hele værdikæden. De arbejder sammen mod fire mål:

 1. Design al plastikemballage og engangsplastikprodukter, der markedsføres, så de er genbrugelige, hvor det er muligt og under alle omstændigheder genanvendelige inden 2025
 2. Ansvarlig brug af plastik: En mere ansvarlig anvendelse af plastikemballage og engangsplastprodukter, der sigter mod at reducere jomfruelige plastikprodukter og emballage med mindst 20% inden 2025
 3. Øge kapaciteten til indsamling, sortering og genanvendelse med mindst 25 procentpoint inden 2025
 4. Øge brugen af genanvendt plastik i nye produkter og emballager inden 2025. Produkter og emballager skal i gennemsnit indeholde mindst 30% genanvendt plastik

De fire mål i pagten giver den retning, som koalitionen stræber mod. De er frivillige og ikke juridisk bindende.

Hvad er den Europæiske plastikpagt?

Den europæiske plastikpagt, er en offentlig-privat koalition, der danner et europæisk netværk af virksomheder, stater og andre organisationer såsom ngo'er om håndtering af engangsplastikprodukter og emballage.

Pagten er afhængig af "pionererne" i plastværdikæden og de mest engagerede regeringer for at skabe en markant bevægelse, der kan bane vejen for resten af markedet.

Pagten arbejder på alle niveauer for at reducere bl.a. henkastning af plastik i miljøet ved at:

 • forbedre genanvendelighed af produkter ved design
 • skifte til en mere ansvarlig anvendelse af plastik
 • øge indsamling, sortering og genanvendelse
 • bruge mere genanvendt materialer til nye produkter og emballage.

Pagtens driftsbudget bliver finansieret af underskrivende regeringer, som en del af deres bidrag til dette initiativ.

Pagten blev lanceret den 6. marts 2020 i Bruxelles i overværelse af ministrene, administrerende direktører og EU-Kommissionen.

Efter en række arbejdsgruppemøder og konsultation med underskrivere blev køreplanen for den europæiske plastikpagt offentliggjort den 16. december 2020.

Over 80 organisationer (regeringer, virksomheder, ikke-statslige organisationer og erhvervssammenslutninger) fra hele Europa var med til at forme den endelige tekst til den europæiske plastikpagt.

Hvem kan tilslutte sig?

Deltagerne i den europæiske plastikpagt skal sammen fremme en smart, cirkulær tilgang til plastik. Hver gruppe af deltagere har sin egen rolle og ansvar, der kræves for at løse det europæiske plastikpuslespil.

Det nationale plastikcenter i Miljøstyrelsen er gruppelederen for arbejdsgruppe 4. Centret leder arbejdsgruppemøderne sammen med WRAP som er pagtens sekretariat. Som gruppeleder skal man bl.a. sikre fremgang i pagten, formidle viden, harmonisere arbejdet i eksisterende initiativer.

Alle kan være med:

 • Virksomheder inden for produktion og genbrug af plast
 • Producenter af jomfruelig, biobaseret og / eller genanvendt plastik i den kemiske industri, den fossile industri og den bioplastik industri
 • Plastikbrugervirksomheder: virksomheder, der bruger plastik i forbrugsvarer og / eller til emballage, såsom fødevare- og emballageindustrien eller i deres aktiviteter, såsom detailhandlere, mærker, hotelbranchen, logistikudbydere, cateringfirmaer og arrangører af arrangementer
 • Indsamlings-, sorterings- og genbrugsvirksomheder: virksomheder inden for affaldsindsamling og i sorterings- og genanvendelsesindustrien, der leverer plastikaffald til genanvendelse
 • Regeringer: Stater, der tilhører Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • Støttende organisationer: Interessenter, der ikke spiller en direkte rolle i plastikværdikæden, men som kan spille en væsentlig rolle i gennemførelsen af den europæiske plastikpagt ved at tilbyde særlig støtte, f.eks. Brancheforeninger, NGO'er og leverandører af innovative teknologier

Hvorfor er det vigtig at tilslutte sig pagten?

Det er ofte svært at udmærke sig selv som virksomhed. Pagten vil være med til at hjælpe virksomheder med at nå deres ambitioner, implementere deres plastikstrategier og skabe lige vilkår.

Mere konkret kan virksomheder forvente:

 • En unik platform til diskussion på europæisk plan med andre interessenter i plastikværdikæden, regeringer og andre organisationer.
 • Mulighed for at fremsætte holdninger, løsninger og dilemmaer og også inspirere andre medlemmer af pagten
 • Deling af god praksis.
 • Adgang til arbejdsgrupper for at drøfte hindringer, som virksomheder støder på i overgangen til en cirkulær plastikøkonomi, herunder manglende harmonisering af nationale regler.
 • Mulighed for at deltage i det store årlige møde, der gør det muligt for europæiske virksomheder at oprette netværk og formidle viden om opnået resultater inden for bl.a. bæredygtig design og produktion.
 • Afrapportering om de bestræbelser, man har gjort for at bidrage til disse mål, i forhold til de mere bæredygtige løsninger.
 • Mulighed for at deltage i arbejdsgruppemøder

Hvordan er pagten relateret til eksisterende initiativer?

Pagten supplerer følgende eksisterende initiativer:

 • Den nye forpligtelse til ny plastikøkonomi ledet af Ellen MacArthur Foundation (EMF).
  EMF har været en stor bidragyder til den europæiske plastpagt, og pagternes vision er tilpasset den globale forpligtelse. Læs mere om Ellen MacArthur
 • Circular Plastics Alliance ledet af EU-Kommissionen. CPA fokuserer på genbrug og genanvendelse af plastik. Kommissionen støtter arbejdet med den europæiske plastikpagt og følger den nøje som observatør. Læs mere om CPA.
 • Nationale pagter i forskellige europæiske lande. Pagten blev bygget på eksisterende nationale pagter med det formål at tilføje europæisk samarbejde og udveksling, og ikke at duplikere nationalt arbejde.

Pagten skaber ikke en parallel proces, der konkurrerer med EU-drøftelser. I stedet har den til hensigt at støtte og styrke dem.

Tilslutning til pagten

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende pagten, er du velkommen til at kontakte Det Nationale Plastikcenter plastikviden@mst.dk og/eller EuropeanPlasticsPact@wrap.org.uk