Plastikprodukters miljøpåvirkning

Produkters miljøpåvirkning fastsættes i designfasen. Her får I viden og gode råd til at producere plastikprodukter med mindre miljøpåvirkning.

Design er afgørende for, om et produkt kan genanvendes. Derfor bør miljø og klima tænkes ind allerede i designfasen.

Plastikprodukter kan blive miljømærket med Svanen eller Blomsten. Det viser, at produkterne har en dokumenteret lavere miljøpåvirkning sammenlignet med andre produkter i samme kategori.

Læs mere om mærkning af plastikprodukter

Livscyklusvurdering (LCA) for bedre produkter

En livscyklusvurdering (LCA, Life Cycle Assessment) er en standardiseret metode, der bruges til at vurdere miljøpåvirkningen af enkelte produkter, processer eller materialestrømme.

For et givet produkt vil en LCA kvantificere potentielle miljøpåvirkninger forbundet med produktion, anvendelse og bortskaffelse.

I kan bruge LCA til at designe og udvikle mere bæredygtige plastikprodukter.

I en LCA-sammenhæng er miljøpåvirkningen bl.a. afhængig af, hvordan plastikprodukter håndteres efter endt brug. Der ses typisk på tre forskellige kategorier for behandling:

  1. Genanvendelse eller genbrug
    Her undgår producenten at skulle bruge nyt plastik. Dette gør, at de miljøbelastninger, der er ved primær produktion af plastik undgås. Samtidig medfører genanvendelse eller genbrug, at plastikken ikke ender i forbrændingsanlæggene. Derved opnås også en reduktion i udledning af COved forbrændingen.
  2. Forbrænding
    Plastikken destrueres, og varmen udnyttes til fjernvarme og elektricitet. Produktionen af energi ved forbrænding erstatter anden energiproduktion. Således vil det afhænge af, hvordan energiproduktionen ellers produceres om der opnås en samlet besparelse i miljøpåvirkningerne. Reelle klimabesparelser ses især, hvis energiproduktionen primært er baseret på fossile kilder som kul, og brændslet ikke har andet formål end energiproduktion. I takt med at energiproduktionen i Danmark bliver mere vedvarende, vil klimabesparelsen ved forbrænding af plastik blive mindre.
  3. Deponi
    Deponi af plastik har ingen eller små miljøpåvirkninger. Klimapåvirkningerne vil primært stamme fra drift og eventuelle rester af organiske materialer, der nedbrydes og udledes som metan. Der er kun begrænset plads til deponi, og det er en ophobning af ressourcer, som ikke kan indgå i nye produkter. I Danmark deponeres ca. 4 % af det totale affald. Det er f.eks. blød PVC og plastik, der indeholder brommerede flammehæmmere.

LCA vurderer flere typer miljøpåvirkninger

En LCA tager højde for forskellige typer af miljøpåvirkninger. Det mest almindelige parameter er klimapåvirkningen, dvs. udledningen af drivhusgasser, som f.eks. CO2, metan (CH4) og lattergas (N2O).

Et andet meget relevant parameter er brugen af fossile ressourcer, når der ses på fossiltbaseret plastik. Med introduktionen af biobaseret plastik bliver det i højere grad også relevant at se på udledning af næringsstoffer og arealforbrug ved dyrkning af råvarer.

Arealforbruget er relevant, da det er en knap ressource og derfor skal udnyttes optimalt. Det vil derfor ofte ikke være hensigtsmæssigt f.eks. at rydde skov for at kunne producere biobaseret plastik.