Plastikaffald bør håndteres så mest muligt plastik genanvendes i højst mulig kvalitet

Plastik er lavet af fossilt olie og naturgas, og når plastikaffald indsamles og omsmeltes kan det bruges i stedet for ny plastik. På den måde kan vi lukke plastikkredsløbet og mindske mængden af olie og naturgas, der skal hentes op af jorden.

Følgende er et bidrag fra DTU Miljø på baggrund af resultaterne i et afsluttet Ph.d. studie og afspejler derfor ikke nødvendigvis Miljøstyrelsens synspunkter.

Plastikaffald indeholder dog mange forskellige slags plastikprodukter med varierende kvalitet og sammensætning. Når disse plastikprodukter genanvendes sammen, får den genanvendte plastik en kvalitet svarende til blandingen af forskellige plastikmaterialer i affaldet. Plastik af høj kvalitet kan derfor ikke uden videre genanvendes og bevare sin oprindelige kvalitet, når plastikken genanvendes som en blanding. Plastik af høj kvalitet skal derfor stadig laves af olie og naturgas, og plastikkredsløbene lukkes kun delvist.

Forskellige plastikprodukter forurener hinanden

Plastikaffald fra de danske husholdninger består af mange forskellige slags produkter med forskellige anvendelser og indhold af kemiske stoffer. Disse plastikprodukter kan forurene hinanden, hvis de genanvendes sammen. Et eksempel er mademballage. Da vi ikke vil risikere, at giftige stoffer fra emballagen kan forurene vores mad, er indholdet af kemiske stoffer i mademballagen strengt reguleret. Det er ikke tilfældet med eksempelvis dunke til rengøringsmidler, hvor både emballagen og rengøringsmidlet kan indeholde uønskede stoffer. Når for eksempel mademballage som frugt- og pålægsbakker genanvendes sammen med dunke til rengøringsmidler, så kan den genanvendte plastik af sikkerhedsmæssige årsager ikke anvendes til ny mademballage.

Genanvendelse af blandet plastik lukker ikke plastikkredsløb

Både i Danmark og mange steder i Europa indsamles plastik som en blandet fraktion, efter sorteringen i hjemmene og virksomhederne. Her er sammenblanding af forskellig plastkvaliteter en udfordring, da det medfører, at vi ikke får bevaret den høje kvalitet, i den del af plastikaffaldet, der består af højkvalitetsplast. Hvis vi fortsætter sådan, betyder det, at vi til stadighed er nødt til at basere vores produktion af højkvalitetsplast, for eksempel mademballage, på fossile ressourcer som olie og naturgas (se nedenstående figur). Det er altså ikke tilstrækkeligt at sikre genanvendelse af plastikken, det er også nødvendigt at sikre bevarelse af plastikkvaliteten gennem genanvendelsen.

Figur: Illustration af et fuldstændigt cirkulært plastkredsløb (venstre) og et eksempel på den typiske plastgenanvendelse i dag (højre).

Dette er særligt en udfordring, hvis anvendelserne af plast med høj kvalitet repræsenterer en stor del af markedet for plast. Mademballage er et godt eksempel, da store andele af den europæiske plastproduktion netop anvendes til mademballage (se nedenstående figur). Det betyder, at en stor del af plastmarkedet stadig skal forsynes med ny plast, selvom vi i dag formår at sende vores mademballageplast til genanvendelse. Det betyder, at når plastkvaliteten ikke bevares, skal plast i fødevarekvalitet stadig produceres fra ny plast.

For at forbedre situationen og sikre størst mulige mængder, i højest mulig kvalitet, bør vi fremadrettet genanvende mest muligt i lukkede kredsløb. Dette kræver nye måder at designe vores plastprodukter på, såvel som nye måder at indsamle, sortere, behandle og genanvende vores plastaffald. Et godt eksempel på genanvendelse i lukkede kredsløb er pantsystemet, hvor plastflasker godkendt til fødevarer indsamles separat og genanvendes til nye flasker i samme kvalitet til fødevareformål.

Figur: Andel af europæisk plastproduktion (PET, PP, LDPE og HDPE er forskellig ty-per plast), der bruges til hhv. mad- og ikke-mademballage.