Hvordan kan landbruget højne genanvendelse af plastik?

Publiceret 17-03-2022

Landbruget har et stort potentiale for at genanvende mere plastik. Et nyt miljøprojekt sætter fokus på tiltag og ideer, der kan være med til opfylde ambitionerne i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Plastik i landbruget

Med regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat mål for landbrugsområdet om, at halvtreds procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og firs procent i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plasten. For at bidrage til branchens arbejde med at nå målene har Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen fået udarbejdet et miljøprojekt, der har til formål at:

  • kortlægge de praktiske problemstillinger, som landbrugsbedrifter og gartnerier står overfor i forbindelse med at forbedre deres udsortering af plastikaffald.
  • At give indblik og inspiration gennem beskrivelse af forretningspotentialer, herunder identifikation af mulige værdikædesamarbejder med det formål at sikre klimaplanens målopfyldelse

Miljøprojektet identificerer blandt andet potentialer og barrierer for genanvendelsesløsninger samt beskriver en række forslag til, hvordan genanvendelsen af plastikaffald hos landbrug og gartnerier kan øges.

Ideerne er blandt andet:

  • Udvikling af fælles løsninger i forhold til at gøre plastikken ren.
  • Vejledning til at sortere via brancheforeninger eller leverandører.
  • Overdækning af plastikaffald, så den er ren og tør
  • Genanvendelsen af robuste emballager som fx bigbags fra såsæd, korn og foderstof
  • Tilbagetagningsordninger

Forslagene er fremkommet gennem dialog med 30 aktører i landbrugsplastikkens værdikæde. Projektet er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden NIRAS i samarbejde med det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

Du kan læse publikationen her

Sektorsamarbejde med landbrugsbranchen

Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen har indgået et sektorsamarbejde med landbruget for at fremme cirkulær brug af plastik, herunder hvordan branchen bedre kan udsortere og udnytte plastik fra landbrug og gartnerier.

Læs mere om Det Nationale Plastikcenter og sektorsamarbejdet om plastik på landbrugsområdet på Plastikviden.dk

Øvrige nyheder