Lovgivning

De rammer, der regulerer, hvordan vi til daglig kan producere, bruge og genbruge plastik, består af love, strategier og initiativer, som er formuleret enten på europæisk, nationalt eller kommunalt plan. I de næste afsnit er nogle af de vigtigste love og strategier listet op.

REACH er EU's kemikalielovgivning. REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.

Formålet med REACH er at sikre, at de produkter, som forbrugere og virksomheder køber i EU, ikke er til skade for mennesker eller miljø.

Læs mere om REACH på EU’s hjemmeside

Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH.

Der er også regler i REACH, der gælder for såkaldte artikler, dvs. produkter, som f.eks. møbler, elektronik, legetøj mv.

Alle virksomheder, der markedsfører kemiske stoffer og blandinger, er også omfattet af CLP-reglerne om klassificering, mærkning og emballering. Klassificeringen af kemiske stoffer er en grundsten i både REACH og megen anden kemikalielovgivning.

Få hjælp til reglerne på Miljøstyrelsens temaside om REACH og CLP

Når et materiale ophører med at være affald, gælder REACH-kravene i princippet på samme måde som for et hvilket som helst andet stof eller materiale.

Virksomheder, der nyttiggør affald og producerer nye stoffer, blandinger eller artikler har derfor pligter under REACH.

Der skal blandt andet være styr på, at det genanvendte plastik ikke indeholder stoffer på autorisationslisten eller stoffer med særlige restriktioner. Indhold af stoffer på kandidatlisten kan også udløse forpligtelser om bl.a. informationspligt videre i forsyningskæden.

Der er mulighed for at undgå registrering, hvis et kemisk stof, som genvindes fra affald, er det samme som et registreret stof, og hvis de samme sikkerhedsoplysninger er tilgængelige.

Det er den virksomhed, der nyttiggør affaldet, der har ansvaret for at vurdere, om undtagelsen for registrering kan bruges.

Se EHCA’s vejledning om affald og nyttiggjorte stoffer

Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA (European CHemicals Agency) står for alt det praktiske i forbindelse med gennemførelsen af REACH og CLP.

ECHA kontrollerer registreringerne, vurderer testforslag og offentliggør data fra registreringen. ECHA varetager også den praktiske administration af godkendelsesordningen og udarbejder vejledninger til industri og myndigheder m.m.

De faglige ekspertgrupper, der er nedsat for at vurdere, hvilke stoffer der skal klassificeres eller reguleres, er også etableret af ECHA.

I Danmark har Miljøstyrelsen ansvaret for at kontrollere, at reglerne på kemikalieområdet overholdes.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion udfører tilsyn med, at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

Læs mere om Kemikalieinpsketionen og REACH-håndhævelse

Der er fastsat EU-regler for plastik med kontakt til fødevarer.

I disse regler er der bl.a. en positivliste over de stoffer, der som udgangspunkt må benyttes til fremstilling af materialer af plastik, som må bruges til fødevarer.

For stofferne på listen kan der være fastsat grænser for afsmitning fra plastikken til fødevarer eller for indhold i plastikken. Der er også fastsat en samlet grænse for alle stoffer på 60 mg/kg fødevare, da plastikken som udgangspunkt skal være ren og ikke afgive stoffer til fødevarer.

Læs mere om plastik og fødevarer hos Fødevarestyrelsen

Se reglerne i ”Forordning 10/2011 om plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer”

Hvis genanvendt plastik skal bruges til produkter med fødevarekontakt, skal genvindingsprocessen forhåndsgodkendes af EU-kommissionen.

Genvindingsprocessen skal dokumenteres, så EFSA (European Food Safety Authority) kan se, at den effektivt fjerner forureninger fra det plastikmateriale, der skal genvindes.

EFSA har allerede vurderet cirka 100 ansøgte processer favorabelt, men kommissionen mangler at lave en liste med godkendelserne.

Genanvendt plastik skal desuden overholde EU’s kemikalielovgivning REACH.

Læs proceduren for forhåndsgodkendelse i ”Forordning nr. 282/2008 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning”

Består af ressourcestrategien ”Danmark uden affald 2013” og ”Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 – 2018”. Overordnet er målet, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Ressourceplanen og de kommunale affaldsplaner opfylder tilsammen kravet i EU’s affaldsdirektiv om en affaldshåndteringsplan. Der er en ny national affaldsplan under udarbejdelse, som Miljøstyrelsen forventer bliver vedtaget i foråret 2020.

Se ressourcestrategien ”Danmark uden affald”

Se ”Ressourceplan for affaldshåndtering 2013 – 2018”

Indeholder de vigtigste regler om indsamling og håndtering af plastikaffald. Affaldsbekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at der hver 6. år udarbejdes en national affaldsplan, og at hver kommune udformer en affaldsplan, der understøtter den nationale affaldsplan

Læs mere om affaldsbekendtgørelsen

For en række affaldstyper er der særlige ordninger, hvor producenten af produktet er ansvarlig for, at affaldet indsamles og behandles på den rigtige måde for at sikre mest mulig genanvendelse. Der er bl.a. et særligt pant- og retursystem for emballager.

Læs mere om retursystemet

EU har med direktivet om emballage og emballageaffald gjort det obligatorisk, at alle EU-lande senest i 2025 indfører et såkaldt producentsansvar på emballager af alle typer af materialer. Det er målet at genanvende 65 % af alle emballager og 50 % af plastikemballager.

Se direktivet om emballage og emballageaffald

EU har vedtaget et nyt direktiv i 2019, der er kendt som engangsplastikdirektivet. Det tager udgangspunkt i affaldsoptællinger på europæiske strande og skal begrænse mængden af affald i havet og i naturen. Danmark skal senest i 2021 implementere direktivets bestemmelser, herunder et forbud mod en række forskellige engangsprodukter af plastik:

 • Engangsbestik af plastik (gafler, knive, skeer og spisepinde)
 • Plastiktallerkener til engangsbrug
 • Sugerør af plast
 • Vatpinde af plast
 • Ballonpinde af plast
 • Oxo-nedbrydeligt plast, fødevarebeholdere og ekspanderede polystyrenkopper

Samlet set berører engangsplastikdirektivet 21 engangsplastikproduktkategorier.

Læs mere om engangsplastdirektivet

Danmark har en national plastikhandlingsplan ”Plastik uden Spild” fra december 2018. Planen fokuserer på:

 • mindre plast i naturen
 • smartere produktion og forbrug
 • mere samarbejde i værdikæden
 • bedre affaldshåndtering
 • et styrket vidensgrundlag
 • langt mere genanvendelse

Handlingsplanen indeholder 27 initiativer, som skal være med til at sikre et Danmark med en mere cirkulær plastikøkonomi. Derudover er der yderligere 11 initiativer beskrevet i den politiske enighed af 30. januar 2019.

Læs handlingsplanen ”Plastik uden spild”

Læs den politiske enighed om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær plastikøkonomi

Strategien fra 2018 indeholder 15 initiativer, der for 116 mio. kr. skal gennemføres hen over de næste fire år. Målet er bl.a. at recirkulere materialer og produkter for at udnytte deres værdi til fulde og minimere spild.

Se ”Strategi for cirkulær økonomi”