Affaldshierarkiet guider til miljørigtig håndtering af plastik

Affaldshierarkiet angiver, hvordan I som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når I skal håndtere og behandle plastikaffald.

Affald er i mange tilfælde en værdifuld ressource, og ved behandling af plastikaffald skal I derfor overveje, om det kan klargøres til genbrug, eller om det kan genanvendes. Kun hvis det ikke kan lade sig gøre, går I videre til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Dette princip fremgår af affaldshierarkiet:

Plasthierarki illustreret med en skraldespand

Affaldshierarkiet

Der er tale om forberedelse eller klargøring af affald til genbrug, når produkter/genstande med nogle få og enkle handlinger, som f.eks. kontrol af funktionen, rengøring eller reparation, kan bruges igen. Miljømæssigt er det typisk en bedre løsning end genanvendelse, hvor man først nedbryder produkterne for at kunne bruge materialerne fra dem.

Eksempel på klargøring til genbrug: Regummiering af dæk

Genanvendelse foregår ved, at produkterne først nedbrydes eller findeles, hvorefter der indvindes stoffer eller materialer fra de nedbrudte produkter. De indvundne materialer kan derefter enten bruges ved fremstilling af samme type produkter som de oprindelige, eller til helt andre produkter. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet.

Eksempel på genanvendelse af plastikaffald: Sortering af plast i forskellige typer og omsmeltning til nye produkter

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning/opfyldningsoperationer og erstatter jord, stabilgrus og lignende, og ”forbrænding af affaldet med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel.

Eksempel på anden endelig materialenyttiggørelse: Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi

Eksempel på forbrænding af affald med energiudnyttelse: Dagrenovationslignende affald fra erhverv

Bortskaffelse er det laveste trin i affaldshierarkiet og omfatter først og fremmest deponering, men også afbrænding uden energiudnyttelse

For affald, der skal deponeres eller afbrændes, gælder, at kommunen anviser, hvem du skal aflevere affaldet til i Danmark. Du kan finde oplysningerne i kommunens affaldsregulativ under deponeringsegnet affald.

Se din kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald

Eksempler på bortskaffelse af affald:

  • Deponering af affald på losseplads
  • Forbrænding uden energiudnyttelse

Modtag nyheder om plastik